Pytania odnośnie pracy tymczasowej

Najczęściej zadawane pytania przez pracodawców:

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy polega na przejęciu wszelkich obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrową pracowników przez Inwork. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnej koniunktury na rynku, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu. Co więcej, skorzystanie z leasingu pracowniczego uwalnia przedsiębiorców od konieczności prowadzenia uciążliwej dokumentacji osobowej (listy płac, rozliczenia ze stosownymi urzędami, szkolenia BHP itp.).

Kto to jest pracodawca-użytkownik?

Pracodawca-użytkownik to podmiot, na rzecz, którego pracownik tymczasowy wykonuje pracę.

Jak rozpocząć współpracę z Inwork?

To proste. By skorzystać z usług agencji, pracodawca-użytkownik zawiera z nami umowę o świadczenie usług. Reguluje ona zasady wzajemnej współpracy między stronami w zakresie podziału obowiązków dotyczących pracownika tymczasowego, rozliczeń finansowych itp.

Jakie są obowiązki pracownika tymczasowego?

Pracownik tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma analogiczne obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy-użytkownika. Musi stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli oczywiście nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności do przestrzegania m.in. czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przepisów, zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz zasad współżycia społecznego obowiązujących w zakładzie pracy.

Jakie obowiązki w stosunku do pracownika tymczasowego ma pracodawca-użytkownik?

W stosunku do pracownika tymczasowego do najważniejszych obowiązków należą: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dostarczanie pracownikowi tymczasowemu – w zakresie uzgodnionym w umowie z Inwork – odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowego. Pracodawca – użytkownik zobowiązany jest również do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego.
Co najważniejsze, traktowanie pracowników tymczasowych pod względem warunków pracy i innych warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia za pracę) odbywa się na równi z własnymi pracownikami zatrudnionymi na takim samym lub podobnym stanowisku.

Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę tymczasową przysługuje urlop?

Tak, w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy – użytkownika.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy pracownikowi tymczasowemu?

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki została zawarta umowa i wynosi: 3 dni (jeśli umowa jest zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni) lub 7 dni ( jeśli umowa jest zawarta na dłużej niż 2 tygodnie).

Czy trzecia umowa zawarta z pracownikiem tymczasowym to umowa na czas nieokreślony?

Nie. W stosunku do pracowników tymczasowych nie obowiązuje art. 25 Kodeksu Pracy, który ogranicza zawieranie kolejnych umów na czas określony między tymi samymi stronami tylko do dwóch razy, stanowiąc, że kolejna umowa terminowa uważana jest za zawartą na czas nieokreślony. Oznacza to, że nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby zawieranych przez pracowników tymczasowych umów.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo pracowników tymczasowych oraz za szkodę wyrządzoną przez takiego pracownika?

Za takie zdarzenia odpowiada pracodawca-użytkownik, ponieważ to on ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w wyznaczonym przez niego miejscu wykonywania pracy tymczasowej. Z kolei za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego odpowiada Inwork.

Czy są jakieś prace, których nie może wykonywać pracownik tymczasowy?

Pracodawca-użytkownik nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 Kodeksu Pracy (tj. rozporządzeń określających ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy).