FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez pracowników:

Co to jest praca tymczasowa?

To elastyczna forma zatrudnienia. Praca na takiej zasadzie polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez Inwork, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy, z którym agencja współpracuje. Oznacza to, że taka forma współpracy nie łączy bezpośrednio pracowników z pracodawcą-użytkownikiem.

Kto to jest pracodawca-użytkownik?

To pracodawca, na rzecz którego Pracownik tymczasowy wykonuje pracę. Innymi słowy, to pracodawca, do którego Inwork deleguje pracownika.

Kto właściwie jest moim pracodawcą?

W przypadku pracy tymczasowej pracodawcą staje się Inwork. Osoba poszukująca pracy z agencją zawiera umowę, jednak zadania przewidziane w tejże umowie wykonuje nie w siedzibie agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy, do którego osoba jest kierowana.

Czy pośrednictwo pracy jest odpłatne?

Nie, Inwork nie pobiera od pracowników żadnych opłat i prowizji – ani za zarejestrowanie się w bazie potencjalnych pracowników, ani za znalezienie pracy.

Jak długo czeka się na ofertę pracy?

Czas oczekiwania na ofertę jest trudny do sprecyzowania. Wszystko zależy od sytuacji na rynku, czyli aktualnego zapotrzebowania poszczególnych pracodawców-użytkowników. Zdarza się jednak, że osoby zgłaszające się do Inwork zaczynają pracę od razu.

Czy okres pracy na umowę o pracę tymczasową liczy się do stażu pracy?

Tak, jak każda umowa o pracę.

Jak długo mogę pracować w jednym miejscu?

Tę kwestię określa Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami. Łączny czas pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy oddelegowania pracownika od tego samego pracodawcy użytkownika, nie jest wymagana ciągłość zatrudnienia.

Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop?

Tak, każdemu pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika.

Jakie wygląda rekrutacja pracownika tymczasowego?

Wystarczy telefon do Inwork. W trackie rozmowy potencjalny pracownik przechodzi wstępną kwalifikację, otrzymuje ofertę pracy i dowiaduje się o warunkach pracy i płacy. Następnie umawia się na rozmowę kwalifikacyjną w oddziale agencji. Ostatecznie zaś podpisuje umowę o pracę tymczasową. Cały proces rekrutacyjny trwa od kilku godzin do tygodnia, zaś do zawarcia z nami umowy potrzebne są: dowód osobisty (PESEL, nr dowodu), numer konta bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie.

Jakimi rodzajami ubezpieczenia objęty jest Pracownik Tymczasowy?

Inwork zapewnia pełen pakiet ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Ile można zarobić pracując za pośrednictwem Inwork?

Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników. Na przykład od wykształcenia kandydata, doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności i kwalifikacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego zależy od uposażenia, jakie na danym stanowisku przewiduje pracodawca-użytkownik.

Jak wygląda rozwiązanie umowy?

Rozwiązanie umowy o pracę tymczasową jest możliwe przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. W przypadku umów zawieranych na okres do 14 dni obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów powyżej 14 dni – okres wypowiedzenia wydłuża się do 7 dni. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem obu stron.